Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Κοινωφελούς εργασίας της ΠΕ Κεφαλλονιάς

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

Αναρτήθηκαν σήμερα στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας οι πίνακες κατάταξης της υπ’αριθμ. ΚΟΧ 24.604/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μήνες), για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Κεφαλονιάς», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

  1. Πίνακας προσληπτέων, κατά αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.
  2. Πινάκας Αποκλειομένων με αλφαβητική σειρά με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού .
  3. Πίνακας Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο και

Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο

email