Προκήρυξη για προγράμματα κατάρτισης στην Ιθάκη

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

Tο Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. πρόκειται να υλοποιήσει την περίοδο Νοέμβριος 2012 –Ιανουάριος 2013 στην Ιθάκη 2 προγράμματα διάρκειας 100 ωρών το καθένα με τίτλους:

1. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ»

2. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ, Βάσεων Δεδομένων και Παρουσιάσεων»

Το κάθε πρόγραμμα απευθύνεται σε 12 ανέργους, εκπαιδευτικού επιπέδου Γυμνασίου-Λυκείου- ΙΕΚ-ΤΕΙ –ΑΕΙ.

Ωφελούμενοι μπορεί να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).

Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 2,00 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης. Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 3,00 ευρώ μικτά.

Στη λήξη κάθε προγράμματος οι συμμετέχοντες θα δώσουν δωρεάν εξετάσεις για πιστοποίηση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές με δικαίωμα δωρεάν επανεξέτασης .

Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους. Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους. Ο επιδοτούμενος άνεργος προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσει στο ΚΕΚ πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, έγγραφο αναστολής της επιδότησής του από τον ΟΑΕΔ.

Τα προγράμματα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 5: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», Κατηγορία Πράξης: Προγράμματα κατάρτισης ανέργων που οδηγούν σε πιστοποίηση.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν έως και την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 είναι τα ακόλουθα:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κάρτας ανεργίας (πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έναν ακόμη μήνα).

2. Παραπεμπτικό σημείωμα υπόδειξης ανέργων για συμμετοχή σε ένα από τα δύο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο το δίνει ο Ο.Α.Ε.Δ.

3. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών (Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ).

5. Βιογραφικό σημείωμα.

6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν παρακολουθούν ταυτόχρονα άλλο πρόγραμμα κατάρτισης

7. Πρόσφατη φωτογραφία.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6976778037 κα Κουγιανού.

email