Προκήρυξη πρόσληψης 2 ειδικών συνεργατών από το Δήμο Κεφαλονιάς

Δημαρχείο Κεφαλλονιάς

Δημαρχείο Κεφαλλονιάς

Στην πρόσληψη 2 ειδικών συνεργατών, ενός ειδικούς στους ηλ. υπολογιστές και ενός νομικού συμβούλου προχωράει ο Δήμος Κεφαλονιάς.

Συγκεκριμένα με βάση το γεγονός ότι στο δυναμικό του ∆ήµου Κεφαλονιάς δεν εντάσσεται κανένας υπάλληλος µε κλάδο/ειδικότητα συναφή µε τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές που σε συνδυασμό  µε τις αυξημένες απαιτήσεις του ∆ήµου στην Πληροφορική δυσχεραίνει τη λειτουργία του ΟΤΑ γνωστοποιεί την πρόσληψη µε επιλογή, ενός Ειδικού Συμβούλου, απόφοιτου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε ειδικότητα στον τοµέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών και επιπλέον προσόν την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας που θα αποδεικνύεται, λόγω απαιτήσεων της θέσης, µε την κατοχή του τίτλου επιπέδου Proficiency.

Επίσης, λόγω του ότι ο Καλλικρατικός ∆ήµος Κεφαλονιάς έχει πλήθος εκκρεµοτήτων νοµικών ζητηµάτων από τους πρώην συνενούµενους ΟΤΑ οι οποίες χρήζουν χειρισµού αλλά και εξαιτίας της δυναµικά µεταβαλλόµενης νοµοθεσίας που αφορά τη λειτουργία των ΟΤΑ γνωστοποιεί την πρόσληψη µε επιλογή, ενός Ειδικού συνεργάτη, απόφοιτο Νοµικής µε τριετή τουλάχιστον εµπειρία στο δηµόσιο και διοικητικό δίκαιο. Συνεργασία µε ΟΤΑ και ΝΠ∆∆ των ΟΤΑ θα συνεκτιµηθεί.

Σελίδα 2 από 2Οι ενδιαφερόµενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α. Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής.Οι υποψήφιοι πρέπει:Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007)

–  Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισµού (21 έτος), (άρθρο 13 του Ν.3584/2007)

– Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007)

– Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή αν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007)

–  Να µην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση(άρθρο 16 του Ν. 3584/2007)

–  Να µην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007).

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συµβούλου και της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, θα διενεργηθεί µε απόφαση του ∆ηµάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει τα πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι κατάλληλα για την παραπάνω θέση. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί µε την υπογραφή από τους προσλαµβανόµενους ειδικής σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Δήμο Κεφαλονιάς.

email
Πηγή άρθρου: kefalonitikanea.gr