Πρόσληψη ανέργων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

X.Μοσχόπουλος

X.Μοσχόπουλος

Ο Σύλλογος Εθελοντών Κεφαλλονιάς σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (KOX) και της διαδικασίας πρόσληψης ανέργων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. ΚΟΧ 97.604/1/2012 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού θα προσληφθούν συνολικά εκατόν εβδομήντα εφτά (177) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος ΚΟινοφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Κεφαλλονιά και την Ιθάκη, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραφείο Συλλόγου Εθελοντών Κεφαλλονιάς, Διοικητήριο (Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας), T.K. 28100, Αργοστόλι, Κεφαλλονιά, απευθύνοντας την στον Σύλλογο Εθελοντών Κεφαλλονιάς υπόψιν κ. Χαράλαμπου Μοσχόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2671360512-581, φαξ.2671029075).

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι  δέκα (10) ημερολογιακές μέρες και λήγει  στις 13 /07  /2012  ημέρα  Παρασκευή .

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης στα γραφεία του Δικαιούχου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam