Οκτώ θέσεις εργασίας στο Αργοστόλι

Προσλήψεις ατόμων

Προσλήψεις ατόμων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα οκτώ (8) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Ιδρύματος και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

Α.) Ενός (1) Διοικητικού – Λογιστικού Τ.Ε.

Β.) Τέσσαρις (4) Βοηθούς Νοσηλευτών Δ.Ε.

Γ.) Τρείς (3) Βοηθών μαγείρων – Τραπεζοκόμων Υ. Ε.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ :

Πτυχίο ή δίπλωμα διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτ/σης ή Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Εμπορίας και Διαφήμισης Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ΤΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γνώση χειρισμού Η/Υ:

i) βασικών εννοιών πληροφορικής Ν) χρήσης υπολογιστή και διαχείρισης αρχείων iii) επεξεργασίας κειμένων, iv) υπολογιστικών φύλλων, ν) βάσης δεδομένων vi) παρουσιάσεων και vii) υπηρεσιών διαδικτύου

Β) ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ :

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή (ΔΕ).

Γ) ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ :

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριτάξιου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Απολυτήριοι τίτλοι Γ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976 – 1977 έως και 1979 – 1980 θα γίνονται δεκτοί. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2του .2527/97.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών,

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.2207/1994.

Προϋπάρχουσα εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί.

Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΑΣΕΠ).

β)Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994.

Επίσης έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας.

γ) Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους (το έντυπο χορηγείται από το Ίδρυμα) στα γραφεία του Ιδρύματος Ξενώνας Αγίου Ανδρέα Περατάτα Κεφαλλονιάς , εντός προθεσμίας πέντε (05) ημερών η οποία αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔήμουΚεφαλλονιάς.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:2671024282.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους υποβάλλουν υποχρεωτικά & τα εξής δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα :

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων ταυτότητας.

2. Τίτλους σπουδών όπου απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προσόντα υποψηφίων ανά ειδικότητα.

3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υ. Κ. (καταδίκη. Υποδικία, δικαστική συμπαράσταση – το έντυπο χορηγείται από το Ίδρυμα).

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/2007.

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται εάν τους τελευταίους 12 μήνες έχουν εργασθεί σε δημόσια υπηρεσία ως εποχιακώς εργαζόμενοι. (το έντυπο χορηγείται από το Ίδρυμα).

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

Η παρούσα, να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Κεφαλλονιάς και του Ιδρύματος με σύνταξη σχετικού πρακτικού ανάρτησης.

email
Πηγή άρθρου: dikaiologitika.gr