Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης

Δρακουλόγκωνας Παναγής

Δρακουλόγκωνας Παναγής

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει την διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο.

Το ακίνητο θα έχει εμβαδόν τουλάχιστον ογδόντα τετραγωνικά μέτρα (80τ.μ.) και θα βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλεως της Ιθάκης. Το μέγιστο μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται στα πεντακόσια πενήντα ευρώ (550,00€).

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στη δικτυακή πύλη του Φορέα www.pin.gov.gr στη διαδρομή Αρχική Σελίδα / Προκηρύξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο Διοικητήριο της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν., Πλατεία Βαλλιάνου. Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού και τις λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας, τηλ. 26713-60544 και 60589, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

email